کرمان نو بررسی می کند:

طی دو روز آینده ریگان دوباره در هجوم شن‌ها

 |  نوشته شده توسط :

مردم ریگان این روزها درگیر هجوم ریزگردها و شن‌های روان هستند. به گفته فرماندار ریگان چهارشنبه هوا بهتر بود. اما بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی در دو روز آینده طوفان شن مهمان مردم شرق استان خواهد بود.

شهرستان ریگان که در شرق استان قرار دارد به دلیل مشکلات فراوان اخیرا در صدر اخبار قرار گرفت. روز دوشنبه ریزگردها ۱۷ نفر را راهی بیمارستان کردند. اهالی ۴۰ روستا نیز طی این چند روز بدلیل شرایط بد آب وهوایی خانه‌نشین شده‌اند.
وضعیت فعلی شهرستان ریگان را از فرمانداراین شهرستان جویا شدم. امین باقری به کرمان نو گفت از دو

امین باقری فرماندار ریگان

روز پیش غلظت ریزگردها بالا بود. اگر چه امروز اندکی فروکش کرده، وضعیت بهتر است و سرعت باد کاهش یافته اما غبار محلی آسمان ریگان را ترک نکرده و پیش بینی شده که در دو روز آینده طوفان شن داشته باشیم.
وی همچنین گفت امسال بیشتراز گذشته مشکل خشک شدن خوشه های خرما و ریزششان را داریم که با توجه به اینکه درآمد اکثر ریگانی‌ها از نخلستان‌ها است، بیم خسارت دیدن کشاورزان ریگانی می رود. با وجودیکه هنوز ۱۵ تا ۲۰ روز تا برداشت محصول خرما مانده برخی باغ‌های ریگان با این مشکل مواجه شدند.
از باقری راجع به موثر بودن مالچ پاشی در برابر هجوم شن‌های روان به این شهرستان پرسیدم، او گفت که مالچ‌پاشی در حدود ۵ تا ۱۰ هکتار انجام شد که با توجه به گرمای هوا امکان ادامه دادنش وجود نداشت و قرار است در نیمه دوم سال ادامه یابد.
همچنین در این گفتگو به دیگر بحران این شهر یعنی هجوم عقرب‌ها اشاره کردم که باقری گفت امسال میزان خیلی بیشتری از عقرب گزیدگی در ریگان مشاهده شد که البته اکنون نسبت به هفته های قبل وضعیت بهتر است.
باقری درباره سم پاشی روستاهای درگیر با عقرب‌ها گفت بصورت محدود سمپاشی انجام شده و گاهی مردم خودشان اقدام به سمپاشی کردند. باقری می گوید بحران عقرب‌ها تحت کنترل است.
فرماندار ریگان مشکلات این منطقه از استان را خشکی کشور ما می داند نه خشکسالی، زیرا خشکسالی بالاخره پایانی دارد اما خشکی نه. به گفته باقری مردم و مسئولین باید سبک زندگی مناسب با خشکی موجود، میزان برداشت آبهای زیر زمینی، حفظ مراتع و تغییر الگوی کشت را مدنظر داشته باشند.

بررسی مشکلات ریگان در مجلس

همچنین مشکلات ریگان در مجلس شورای اسلامی توسط نماینده این شهرستان بیان شده. به گزارش پیام‌ما نماینــده مــردم ریــگان در مجلــس گفــت کــه مــردم شــرق اســتان کرمــان هفتــه ای دو روز درگیــر ریزگردهــا و طوفــان‌هــای شــن هســتند و متاســفانه دولــت تاکنــون چــاره ای بــرای ایــن بحــران نیندیشــیده اســت. حبیــب‌الله نیکــزادی پنــاه در تذکــر شــفاهی خــود گفــت کــه تذکــر اول بنــده بــه دولــت درخصــوص کنتــرل شــن‌هــای روان در شــرق اســتان کرمــان اســت، هــر چنــد کــه برنامــه ریــزی لازم بــرای کنتــرل و تثبیــت شـن هـای روان در قالـب عملیـات مالـچ پاشـی صــورت گرفتــه اســت، امــا مــردم محــروم ایــن منطقـه بـه طـور متوسـط هفتـه ای دو روز درگیـر وجــود ریزگردهــا و طوفــان‌هــای شــن هســتند، کــه مــی تــوان گفــت در ســال ۱۰۴ روز بــا ایــن بحــران درگیــر هســتند و متاســفانه دولــت تاکنــون چــاره ای بــرای ایــن بحــران نیندیشــیده است.

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس شــورای اسـلـامی همچنیــن در تذکــری خطــاب بــه وزیــر نیــرو گفــت: «بــا توجــه بــه گرمــای بــی ســابقه و وجــود طوفــان‌هــا و شـن‌هـای روان و آلایندگی ناشـی از ریزگردهـا، مصــرف بــرق در شــرق اســتان کرمــان افزایــش یافتــه و متاســفانه مــردم نیازمنــد ایــن مناطــق بــا وجــود تعرفــه هــای ناعادلانه تــوان پرداخــت هزینــه قبــوض بــرق را ندارنــد، چندماهــی اســت که ایــن موضــوع از طریــق وزارتخانـه پیگیـری شـده، امـا متاسـفانه تاکنـون نتیجـه ای حاصـل نشـده اسـت و شایسـته اسـت درخصــوص تعرفــه بــرق تجدید نظــر شــود».
ریگانی‌ها گرفتار نامهربانی‌های طبیعت هستند، امیدواریم مسئولین استان و کشور این منطقه محروم را به فراموشی نسپارند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مطالب مرتبط >