جنوب کرمان کشتارگاه صنعتی مرغ ندارد

فرماندار جیرفت: جنوب استان به یک کشتارگاه طیور نیاز دارد، زیرا مرغ‌های این منطقه از کشتارگاه کرمان و یزد تهیه می‌شود.

در جنوب اســتان کرمــان بــا وجــود تعــداد زیــاد مرغــداری، هنــوز یــک کشــتارگاه صنعتــی طیــور وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل مــرغ از شهر کرمان و یــزد تهیـه می‌شود.

نبــود ســرمایه‌گذار خصوصی عامل اصلــی ایــن مشــکل اســت.

بــه عنــوان نمونــه وقتــی از شــهروندان جیرفتــی در خصــوص تهیــه مــرغ ســؤال می‌کنیــم همــه یــک پاســخ مشــابه میدهنــد کــه مغازههــای پروتئینــی جیرفــت، مــرغ مــوردنیــاز خــود را از کشــتارگاههای شــهرکرمـان تهیـه میکننـد. ایـن موضـوعاعتمــاد شــهروندان را نســبت بــه ســامت مرغهــا نیــز کاهــش داده اســت.

مجتبــی، یکــی از شــهروندان جیرفتــی، میگویــد: جیرفــت کشــتارگاه مــرغ نــدارد. چندبــاری هــم دیــده‌ام کــه مــرغ توســطخودروهایــی بیــن مغــازه‌دارانپخــش میشــود.

نمیدانــم ایــن نحــوه توزیــع بهداشــتی اســت یــا خیــر!

محســن ناصــری، از دیگــر شــهروندان جیرفتــی، هــم میگویــد: معلــوم نیســت گوشــت مرغــی کــه بــه مغــازه میآورنــد از کجــا تهیــه میشــود.

توزیع مرغ با خودروهای دامپزشکی

خوبیــار مشــایخی، معــاون سـلامت اداره کل دامپزشـکی جنـوب کرمــان، میگویــد: مــرغ از شــمال کرمــان بــه جنــوب کرمــان از شــمال
اســتان بــا دریافــت گواهــی حمــل از سیســتم قرنطینــه حمــل و بــه شــهرها ارســال میشــود کــه تاریــخ تولیــد و انقضــا نیــز بــا دســتگاه روی بســته مــرغ حــک میشــود.

یعنــی تاریــخ انقضــای آن بــه شــکل برچســب نیســت و قابلیــت تعویــض و دســتکاری نــدارد.

مــرغ تمــام فروشــگاهها هــم بــا خــودرو اســتاندارد و یخچــالدار توزیــع می شــود .

»علــی احمــدی«، مدیــر کل اداره دامپزشــکی جنــوب کرمــان، نیــز در خصــوص نبــود کشــتارگاه در جنــوب کرمــان بــه همشــهری میگویــد: ایجــاد کشــتارگاه صنعتــی مــرغ در جنــوب اســتان بــه ســرمایهگذار خصوصــی احتیــاج دارد.

یــک ســرمایهگذار بایــد متقاضــی باشــد و ایــن موضــوع بایــد در حوزههــای اقتصــادی بررســی شــود، امــا تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم،بــر اســاس جمعیــت طیــور در مرغداریهــای منطقــه کســی حاضــر بــه ســرمایهگذاری بــرای ایجــاد کشــتارگاه طیــور نشــده اســت.

نیاز اساسی جنوب به کشتارگاه طیور

از احمــدی میپرســیم آیــا منطقــه جنــوب نیــاز بــه کشــتارگاه صنعتــی نــدارد؟ کــه وی پاســخ میدهــد: در حــوزه دامپزشــکی و بهداشــتی هرچــه زیرســاختها بیشــتر ونزدیــک بــه یــک منطقــه باشــد، پروتئیــن بــا کیفیتتــری بــه دســت مصرفکننــده میرســد.

مطمئنــابــرای تولیدکننــده هــم راحتتــر اسـت کـه مـرغ را زودتـر و بـا کیفیت بهتــر بــه دســت مــردم برســاند.

احمــدی میگویــد: قطعــا هرچــه کشــتارگاه بــه مرغداریهــا نزدیکتــر باشــد، رضایــت بیشــتری بــرای مــردم بــه وجــود میآیــد.

در حــال حاضــر مــرغ بــه صــورت زنــده از مرغداریهــای جنــوب بــه کشــتارگاههای کرمــان مــیرود و بــه صــورت بســتهبندی و بــا خودروهــای تحـت نظـارت دامپزشـکی بـه جنـوب اســتان وارد و توزیــع میشــود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.