اسامى نامزدهای تایید شده انتخابات شوراهای اسلامى شهر کرمان

 |  نوشته شده توسط :
انتخابات شورای شهر و روستا 29 اردیبهشت برگزار شد
انتخابات شورای شهر و روستا 29 اردیبهشت برگزار شد

فرمانداری کرمان اسامی نامزدهای تایید شده شوراهای اسلامی شهر کرمان را اعلام کرد.

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه
شهر کرمان می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹ اردیبهشت
برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان به شرح زیر است:

۱٫ آقای روح اله ابارقی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۱۴
۲٫ آقای رضا ابراهیمی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۱۵
۳٫ آقای افشین احمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۸
۴٫ آقای محمدمهدی احمدی خواه مشهور به شهرام فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۲۱۹
۵٫ آقای علی اکبر احمدی داورانی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۲۱
۶٫ آقای علیرضا احمدی رق آبادی فرزند فتحعلى کد نامزد ۱۲۲۴
۷٫ خانم شیرین احمدی نمچ فرزند عنایت اله کد نامزد ۱۲۲۶
۸٫ آقای محمدرضا آخوندی اندوهجردی فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۲۷
۹٫ خانم زری ادهمی فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۲۲۸
۱۰٫ خانم سحر ادیب نیا فرزند على کد نامزد ۱۲۲۹
۱۱٫ آقای حامد آرام بنیار مشهور به آرام فرزند مسعود کد نامزد ۱۲۴۱
۱۲٫ آقای محسن ارجمند فرزند على اصغر کد نامزد ۱۲۴۲
۱۳٫ آقای رامین ارجمندکرمانی فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۴۵
۱۴٫ آقای عباس ارسلانی مشهور به دکتر ارسلانى فرزند درویش کد نامزد ۱۲۴۶
۱۵٫ آقای حسین آری فرزند محمد على کد نامزد ۱۲۴۷
۱۶٫ آقای سعید آریافر فرزند محمد خلیل کد نامزد ۱۲۴۸
۱۷٫ آقای مهدی آریان پور فرزند صفر کد نامزد ۱۲۴۹
۱۸٫ آقای مهدی اژدری فرزند عطااله کد نامزد ۱۲۵۱
۱۹٫ آقای حسین اسدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۲
۲۰٫ خانم رؤیا اسدی خانوکی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۵۴
۲۱٫ آقای هوشمند اسفندیارپور مشهور به دکتر اسفندیارپور- اسفندیاری فرزند سعداله کد نامزد ۱۲۵۶
۲۲٫ آقای عباس اسلامی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵۹
۲۳٫ آقای محمدعلی اسماعیلی فرزند فیض ا… کد نامزد ۱۲۶۱
۲۴٫ آقای محمد اسماعیلی رنجبر فرزند حسین کد نامزد ۱۲۶۲
۲۵٫ خانم سیما اسمعیل بیگی کرمانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۶۴
۲۶٫ آقای میلاد اسمعیلیان فرزند محسن کد نامزد ۱۲۶۵
۲۷٫ آقای حسین اسمعیلی بیگی ماهانی فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۲۶۷
۲۸٫ آقای عادل اشرف گنجوئی فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۶۸
۲۹٫ آقای سیدمحمدجواد اشرف منصوری مشهور به دکتر منصوری -دکتر اشرف منصوری -دکتر اشرف گنجویى
فرزند سید میرزا حسین کد نامزد ۱۲۶۹
۳۰٫ آقای مجید اعتصامی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۱
۳۱٫ آقای مجتبی افشاری پور فرزند على کد نامزد ۱۲۷۲
۳۲٫ آقای ایمان افشاری نژاد فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۲۷۴
۳۳٫ خانم راضیه امیرتیموری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۷۸
۳۴٫ آقای رسول امیرزاده گوغری فرزند کاظم کد نامزد ۱۲۸۱
۳۵٫ آقای احمد امیری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۲
۳۶٫ آقای رضا امیری فرزند اکرم کد نامزد ۱۲۸۴
۳۷٫ آقای مهران امیری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۸۵
۳۸٫ آقای محسن امیریان فرزند هاشم کد نامزد ۱۲۸۶
۳۹٫ آقای حمید امین زاده گوهری فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۲۸۷
۴۰٫ آقای علی انجم شعاع فرزند حسین کد نامزد ۱۲۹۱
۴۱٫ آقای علیرضا اوحدی فرزند بیژن کد نامزد ۱۲۹۲
۴۲٫ آقای جلال ایران منش فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۴
۴۳ آقای جواد ایرانمنش فرزند علی کد نامزد ۱۲۹۵
۴۴ آقای حامی ایران منش فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۲۹۶
۴۵ خانم زهرا ایرانمنش فرزند على کد نامزد ۱۲۹۷
۴۶ خانم طاهره ایرانمنش فرزند حسن کد نامزد ۱۲۹۸
۴۷ آقای مرتضی ایرانمنش فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۱۲
۴۸ آقای مسلم ایرانمنش مشهور به مهندس ایرانمنش فرزند ما شالله کد نامزد ۱۴۱۵
۴۹ آقای منصور ایرانمنش فرزند على کد نامزد ۱۴۱۶
۵۰ آقای مهدی ایرانمنش فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۴۱۷
۵۱ آقای فرخ ایزدی کلانتری فرزند بهرام کد نامزد ۱۴۲۱
۵۲ آقای علی ایلاقی حسینی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۲۵
۵۳ آقای مهران بابائی اشرف لو فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۲۷
۵۴ آقای جواد باغبان روشنی فرزند عیسى کد نامزد ۱۴۲۹
۵۵ خانم اکرم باغخانی فرزند على کد نامزد ۱۴۴۱
۵۶ خانم نفیسه باقرزاده فرزند احد کد نامزد ۱۴۴۵
۵۷ آقای امیراحمد باقری زاده کرمانی مشهور به باقری کرمانى فرزند محمود کد نامزد ۱۴۴۶
۵۸ آقای امین باقی زاده مشهور به دکتر فرزند عبدالمهدی کد نامزد ۱۴۴۷
۵۹ آقای فرشید بختیاری فرزند خسرو کد نامزد ۱۴۴۸
۶۰ آقای امان الله برخوری مهنی فرزند درویش کد نامزد ۱۴۴۹
۶۱ آقای محمدحسن بصیریان فرزند احمد کد نامزد ۱۴۵۱
۶۲ آقای مرتضی بلوردی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۵۲
۶۳ آقای صابر بنی اسدی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵۴
۶۴ خانم طاهره بنی اسدی فرزند على کد نامزد ۱۴۵۶
۶۵ آقای هوشنگ بهبودی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵۷
۶۶ آقای علی بهرامی فرزند داریوش کد نامزد ۱۴۵۹
۶۷ آقای بختیار بهره مند فرزند خانعلى کد نامزد ۱۴۶۱
۶۸ آقای قاسم بهزادی نژاد فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۶۲
۶۹ آقای علی پاک بین فرزند صفر کد نامزد ۱۴۶۷
۷۰ آقای محمود پایندان مشهور به پاینده فرزند مسعود کد نامزد ۱۴۶۸
۷۱ آقای محمدیاسین پنجعلی زاده مشهور به یاسین___پنجعلى فرزند علی کد نامزد ۱۴۶۹
۷۲ آقای سیدعلیرضا پورابراهیمی جوری فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۴۷۱
۷۳ آقای علی پورجواران فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۷۲
۷۴ آقای ارس پورحاجی زاده دارابی فرزند حمید کد نامزد ۱۴۷۴
۷۵ آقای نعیم پورحسینی نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۴۷۵
۷۶ آقای علی پورمحمدی فرزند مجید کد نامزد ۱۴۷۶
۷۷ آقای علیرضا تقی زاده مشهور به تقى زاده فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۷۸
۷۸ آقای مهدی ثمره افشارزاده فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۲
۷۹ آقای محمودرضا جاهد فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۸۵
۸۰ آقای یوسف جعفری فرزند حسین کد نامزد ۱۴۸۷
۸۱ آقای حجت جعفری پورزرندی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۹
۸۲ آقای محمدعلی جعفری راینی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۴۹۲
۸۳ آقای مالک جعفری زاده گوغری مشهور به جعفری فرزند احمد کد نامزد ۱۴۹۴
۸۴ آقای پرویز جعفری گوهری فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۴۹۵
۸۵ آقای سیدرضا جعفری محمدآبادی فرزند سیدعلى کد نامزد ۱۴۹۶
۸۶ آقای سیدعبدالرضا جعفری نسب فرزند سید احمد کد نامزد ۱۴۹۷
۸۷ آقای نوید جلال کمالی فرزند احمد کد نامزد ۱۵۱۲
۸۸ آقای محمود جمالی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۱۴
۸۹ خانم مریم جمالی پاقلعه فرزند شکر الله کد نامزد ۱۵۱۶
۹۰ آقای مجید جمعه فرسنگی فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۵۱۸
۹۱ آقای میثم جهانگرد فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۵۲۱
۹۲ خانم لیلا جوارانی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۵۲۴
۹۳ آقای کمال جوانمرد مشهور به دکتر جوانمرد فرزند اسداله کد نامزد ۱۵۲۵
۹۴ آقای حسین چناریان نخعی مشهور به سردارچناریان فرزند اسدالله کد نامزد ۱۵۲۶
۹۵ آقای محمود حائری کرمانی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۲۷
۹۶ آقای محسن حاج حسینی فرزند صفر کد نامزد ۱۵۲۸
۹۷ آقای علیرضا حاجی زاده محمدنصیرخانی فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۵۲۹
۹۸ آقای محمدهادی حجت فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۴۱
۹۹ آقای حشمت اله حجت آبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۲
۱۰۰ آقای احمد حسن زاده فرزند علی کد نامزد ۱۵۴۵
۱۰۱ آقای امان الله حسن زاده فرزند محمود کد نامزد ۱۵۴۶
۱۰۲ آقای رضا حسنی سعدی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴۹
۱۰۳ آقای محمد حسیبی فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۵۱
۱۰۴ آقای مهرداد حسینعلی پور فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۴
۱۰۵ آقای سیدمرتضی حسینی مشهور به سید ، سید حسینى فرزند سید عطاا… کد نامزد ۱۵۵۶
۱۰۶ آقای حامد حسینی درخشان فرزند حسین کد نامزد ۱۵۵۷
۱۰۷ آقای حسین حفارزاده فرزند اسداله کد نامزد ۱۵۵۸
۱۰۸ آقای افلاطون حمزهءجواران مشهور به حمزه ای فرزند امید على کد نامزد ۱۵۵۹
۱۰۹ خانم فاطمه حمزه نژاد فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۵۶۱

۱۱۰ آقای علیرضا حیدرآبادی پور فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۲
۱۱۱ آقای میثم خادم پیر فرزند محمد کد نامزد ۱۵۶۵
۱۱۲ خانم مریم خاقانی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۶۸
– ۱۱۳ آقای مصطفی خاک نشین فرزند احمد کد نامزد ۱۵۶۹
– ۱۱۴ آقای حامد خجسته قنات غستانی فرزند علی کد نامزد ۱۵۷۱
– ۱۱۵ آقای علی خدادادی فرزند امیرقلى کد نامزد ۱۵۷۵
– ۱۱۶ آقای پیام خسروی سعید مشهور به پیام خسروی فرزند مهدی کد نامزد ۱۵۷۹
– ۱۱۷ آقای عرفان خطیبی بردسیری فرزند محمد مهدی کد نامزد ۱۵۸۲
– ۱۱۸ خانم ناهید خلیفه فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۴
– ۱۱۹ آقای علیرضا خوبیاری شوربازی فرزند مراد حاصل کد نامزد ۱۵۸۵
– ۱۲۰ آقای احمد خیرخواه کرمانی فرزند محمد جواد کد نامزد ۱۵۸۶
– ۱۲۱ آقای علیرضا دامغانی فرزند امان الله کد نامزد ۱۵۹۱
– ۱۲۲ آقای عبدالرضا دبستانی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۹۴
– ۱۲۳ آقای مجتبی دوازده امامی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۹۶
– ۱۲۴ آقای حجت دوستکامی فرزند رسول کد نامزد ۱۵۹۷
– ۱۲۵ خانم فاطمه دین دار فرزند محمود کد نامزد ۱۵۹۸
– ۱۲۶ خانم رؤیا دیوان بیگی کرمانی فرزند علی کد نامزد ۱۶۱۲
– ۱۲۷ آقای محمدحسین ذکائی کوهبنانی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۱۴
– ۱۲۸ خانم سمیه ذهاب ناظوری فرزند هاشم کد نامزد ۱۶۱۵
– ۱۲۹ آقای عبدالحسین ذوالغیاث فرزند على کد نامزد ۱۶۱۸
– ۱۳۰ آقای محمد ربانی زاده مشهور به پور جوپاری فرزند نصرالله کد نامزد ۱۶۱۹
– ۱۳۱ خانم راضیه رجائی لک فرزند احمدعلى کد نامزد ۱۶۲۱
– ۱۳۲ خانم ندا رحیم پور فرزند عبدالله کد نامزد ۱۶۲۵
– ۱۳۳ آقای محمدعلی رحیمی چترودی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۲۶
– ۱۳۴ آقای محمدعلی رستمی گوهری فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۶۲۷
– ۱۳۵ آقای احسان رضازاده کرمانی فرزند على کد نامزد ۱۶۲۸
– ۱۳۶ خانم اکرم رضوی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۶۲۹
– ۱۳۷ خانم ویدا رضوی نعمت اللهی مشهور به ویداسادات فرزند سیدمحمود کد نامزد ۱۶۴۱
– ۱۳۸ آقای رضا رمضانی نژاد فرزند احمد کد نامزد ۱۶۴۲
– ۱۳۹ آقای منصور رنجبر فرزند حسین کد نامزد ۱۶۴۵
– ۱۴۰ آقای حسین زارع گوری مشهور به حسین زارع فرزند محمود کد نامزد ۱۶۴۶
– ۱۴۱ خانم فاطمه زارع نسب مشهور به – فرزند على کد نامزد ۱۶۴۷
– ۱۴۲ آقای احمد زارعی حسن آبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۴۸
– ۱۴۳ خانم صدیقه زاهدی مشهور به خانم دکتر زاهدی وخانم زاهدی فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۶۴۹
– ۱۴۴ آقای مرتضی زاهدی فرزند امید على کد نامزد ۱۶۵۱
– ۱۴۵ آقای حسین زاهدی فر فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۵۴
– ۱۴۶ خانم فهیمه زمانی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۵۶
– ۱۴۷ آقای بهزاد زندپور فرزند مصطفى کد نامزد ۱۶۵۸
– ۱۴۸ خانم راضیه زنگی آبادی فرزند على کد نامزد ۱۶۵۹
– ۱۴۹ آقای محمدحسین زنگی آبادی فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۶۶۱
– ۱۵۰ خانم ساره سالاری فرزند محمود کد نامزد ۱۶۶۴
– ۱۵۱ خانم سکینه سالاری جلگه فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۶۶۷
– ۱۵۲ خانم فاطمه سبحانی نیا فرزند محمد کد نامزد ۱۶۶۹
– ۱۵۳ خانم زهرا سجادیان فرزند سید حمزه کد نامزد ۱۶۷۱
– ۱۵۴ خانم سمیرا سخایی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۲
– ۱۵۵ آقای امیرحسین سعید فرزند ارسطو کد نامزد ۱۶۷۴
– ۱۵۶ آقای محمدرضا سعیدیان فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۷۸
– ۱۵۷ آقای سیدمحمد سعیدی حسینی فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۶۷۹
– ۱۵۸ آقای محمدرضا سلاجقه فرزند مرتضى کد نامزد ۱۶۸۱
– ۱۵۹ خانم پروین سلاجقه تذرجی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۸۲
– ۱۶۰ آقای کامیار سلجوقی فرزند کوهزاد کد نامزد ۱۶۸۴
– ۱۶۱ آقای حمید سلطانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸۵
– ۱۶۲ آقای محمد سلطانی فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۶۸۶
– ۱۶۳ آقای ایمان سلطانی نژاد فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۸۹
– ۱۶۴ خانم ثریا سلطانی نژاد فرزند جانعلی کد نامزد ۱۶۹۱
– ۱۶۵ خانم فاطمه سلطانی نژاد فرزند کرامت کد نامزد ۱۶۹۵
– ۱۶۶ آقای محمد سلمانی زاده ماهانی فرزند یوسف کد نامزد ۱۶۹۶
– ۱۶۷ آقای هادی سلیمانی ده دیوان مشهور به مهندس سلیمانى -هادی سلیمانى فرزند داداله کد نامزد ۱۶۹۷
– ۱۶۸ آقای امین سلیمانی فر فرزند عباس کد نامزد ۱۶۹۸
– ۱۶۹ آقای حسن سیف الهی ده میری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۱۴
– ۱۷۰ خانم آرزو شرفی فرزند ید الله کد نامزد ۱۷۱۵
– ۱۷۱ آقای علیرضا شفیعی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۷۱۶
– ۱۷۲ آقای علی شمس الدین سعید فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۷۱۹
– ۱۷۳ آقای مصطفی شمس الدینی فرزند مراد کد نامزد ۱۷۲۱
– ۱۷۴ آقای محسن شمسی ظهیرآبادی مشهور به شمس فرزند على کد نامزد ۱۷۲۴
– ۱۷۵ خانم فاطمه شیخ اسدی فرزند عیسی کد نامزد ۱۷۲۷
– ۱۷۶ آقای محمدعلی شیخ اسدی فرزند علیداد کد نامزد ۱۷۲۸
– ۱۷۷ آقای امین رضا شیخ الاسلامی فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۷۲۹
– ۱۷۸ خانم صدیقه شیخ زاده جوشانی مشهور به شیخ زاده ناصری فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۴۱
– ۱۷۹ آقای عبدالرضا شیخ شعاعی فرزند محمد جواد کد نامزد ۱۷۴۲
– ۱۸۰ آقای سعید شیخی فرزند نبى کد نامزد ۱۷۴۵
– ۱۸۱ خانم مینا صابرماهانی فرزند على کد نامزد ۱۷۴۷
– ۱۸۲ آقای محمدحسین صادقی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۱
– ۱۸۳ آقای کسری صالحی تبریز فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۷۵۴
– ۱۸۴ آقای محمدفاتح صدر مشهور به فاتح فرزند بختیار کد نامزد ۱۷۵۶
– ۱۸۵ آقای سجاد صفاهانی زاده مشهور به سپاهانى ، صفا فرزند پرویز کد نامزد ۱۷۶۲
– ۱۸۶ آقای جعفر صفری پور فرزند احمد کد نامزد ۱۷۶۵
– ۱۸۷ آقای محمد صفوی مشهور به دکتر صفوی فرزند نواب کد نامزد ۱۷۶۸
– ۱۸۸ خانم فیروزه صمدی پور فرزند على کد نامزد ۱۷۶۹
– ۱۸۹ آقای کامران صنعتی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۱
– ۱۹۰ آقای حجت طالبی زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۷۷۲
– ۱۹۱ آقای بهرام طاهری فرزند رمضانعلى کد نامزد ۱۷۷۴
– ۱۹۲ آقای علی طاهری سروتمین مشهور به مهندس طاهری – طاهری شهردار فرزند خدا کرم کد نامزد ۱۷۷۶
– ۱۹۳ آقای مهدی طحافڃی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۷۸
– ۱۹۴ آقای منصور طغرلی فرزند اله مراد کد نامزد ۱۷۷۹
– ۱۹۵ آقای محمد عارفی مسکونی مشهور به دکتر عارفى – وکیل عارفى فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۸۴
– ۱۹۶ آقای عبدالرحیم عبدالکریمی کوهبنانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۶
– ۱۹۷ آقای حامد عبدالهی فرزند على اکبر کد نامزد ۱۷۸۷
– ۱۹۸ آقای علیرضا عبدلی نسب فرزند محرم کد نامزد ۱۷۸۹
– ۱۹۹ خانم حمیده عرب نژادخانوکی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۹۱
– ۲۰۰ آقای محمود عربی مشهور به عرب – محمود عرب فرزند حسین کد نامزد ۱۷۹۲
– ۲۰۱ خانم فاطمه عسکرپور فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۹۴
– ۲۰۲ آقای مجید عسکری کرمانی مشهور به مهندس عسکری فرزند کاظم کد نامزد ۱۷۹۵
– ۲۰۳ آقای محمدامین عطاپور فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۹۶
– ۲۰۴ آقای علی عطارپور فرزند محمد حسین کد نامزد ۱۷۹۷
– ۲۰۵ آقای احمد عمرانی فرزند مرتضى کد نامزد ۱۷۹۸
– ۲۰۶ آقای محمدصادق غضنفری مقدم فرزند على کد نامزد ۱۸۱۲
– ۲۰۷ آقای علی غلامعلی پورگرمی فرزند خدارسان کد نامزد ۱۸۱۴
– ۲۰۸ آقای سعید فتحی زاده فرسنگی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۱۶
– ۲۰۹ آقای سعید فخارزاده باقری فرزند منوچهر کد نامزد ۱۸۱۷
– ۲۱۰ خانم شهین فخرزادگان فرزند على کد نامزد ۱۸۱۹
– ۲۱۱ آقای محسن فرازمند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۲۴
– ۲۱۲ آقای منصور فرازمند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۲۵
– ۲۱۳ آقای محمدحسین فرحانی فرزند ماشااله کد نامزد ۱۸۲۶
– ۲۱۴ آقای حمید فردوسی فرزند اکبر کد نامزد ۱۸۲۷
– ۲۱۵ آقای حمید فردوسی فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۲۸
– ۲۱۶ آقای محمد فرشاد فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۴۱
– ۲۱۷ آقای علیرضا فروزش فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۸۴۲
– ۲۱۸ آقای محمدرضا فقیهی زرندی فرزند باقر کد نامزد ۱۸۴۶
– ۲۱۹ آقای رسول کامران کرمانی فرزند روح اله کد نامزد ۱۸۴۹
– ۲۲۰ آقای محمدجواد کامیاب فرزند اصغر کد نامزد ۱۸۵۱
– ۲۲۱ آقای حسین کامیابی فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۵۲
– ۲۲۲ آقای محمود کاوسی فرزند باقر کد نامزد ۱۸۵۴
– ۲۲۳ آقای مرتضی کریم زاده کارنما فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۶
– ۲۲۴ آقای امیرحسین کریمی دارنجانی فرزند جلیل کد نامزد ۱۸۵۷
– ۲۲۵ آقای آرش کریمی گوهری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۵۸
– ۲۲۶ آقای حسین کلانتری خاندانی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۸۵۹
– ۲۲۷ آقای ملک منصور کلانتری خاندانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۱۸۶۱
– ۲۲۸ آقای محسن کمانداری فرزند على کد نامزد ۱۸۶۲
– ۲۲۹ آقای محمد کوشش رنجبرکرمانی مشهور به کوشش فرزند على کد نامزد ۱۸۶۵
– ۲۳۰ آقای مهدی گرمسیری مشهور به مهندس گرمسیری فرزند احمد على کد نامزد ۱۸۶۷
– ۲۳۱ آقای فرشاد گل زاده کرمانی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۶۹
– ۲۳۲ آقای غلامعباس گلشنی فر فرزند ماشاالله کد نامزد ۱۸۷۱
– ۲۳۳ آقای مسعود گنج بخش فرزند یداله کد نامزد ۱۸۷۲
– ۲۳۴ آقای حمید گنجی صفار فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۸۷۴
– ۲۳۵ آقای سعید گیلانی مشهور به مهندس گبلانى فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۷۵
– ۲۳۶ خانم زهرا لری فرزند نصراله کد نامزد ۱۸۷۶
– ۲۳۷ آقای مجید لشکری فرزند موسى کد نامزد ۱۸۷۸
– ۲۳۸ آقای فتح اله مؤیدی فرزند غلامعلى کد نامزد ۱۸۷۹
– ۲۳۹ خانم سمیه محسنی ده یعقوبی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۸۱
– ۲۴۰ آقای علیرضا محمدجعفری فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۸۲
– ۲۴۱ آقای محمد محمدرضاخانی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۸۴
– ۲۴۲ آقای جلال محمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۸۵
– ۲۴۳ آقای مسعود محمدی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۸۷
– ۲۴۴ خانم نرگس محمدیان خنامان فرزند رمضان کد نامزد ۱۸۸۹
– ۲۴۵ آقای هادی محمدی پورنجیب مشهور به پورنجیب فرزند على اکبر کد نامزد ۱۸۹۱
– ۲۴۶ خانم زهره محمودی میمند فرزند عطاءالله کد نامزد ۱۸۹۴
– ۲۴۷ آقای مسعود مرتضوی نژاد فرزند عزیز کد نامزد ۱۸۹۷
– ۲۴۸ آقای مهدی مسعودی فرزند ایرج کد نامزد ۱۸۹۸
– ۲۴۹ آقای مسعود مسعودی نیا مشهور به مسعودنیا-مسعودپور -مسعودزاده- مسعودی زاده -مسعود فرزند على
کد نامزد ۱۹۱۲
– ۲۵۰ آقای علی اکبر مشرفی فرزند حسن کد نامزد ۱۹۱۴
– ۲۵۱ آقای نیما مصطفائی فرزند على کد نامزد ۱۹۱۷
– ۲۵۲ خانم بیتا مصطفوی فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۹۱۸
– ۲۵۳ خانم شیما مظهری صفات فرزند منصور کد نامزد ۱۹۲۱
– ۲۵۴ خانم ماه بانومهناز معصوم زاده فرزند رضا کد نامزد ۱۹۲۵
– ۲۵۵ آقای مهدی معنویان فرخانی فرزند عید محمد کد نامزد ۱۹۲۶
– ۲۵۶ آقای سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی مشهور به میرحسینى – سید فرزند سید عطاا… کد نامزد ۱۹۲۷
– ۲۵۷ آقای محمود مغفوری فرسنگی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۲۸
– ۲۵۸ خانم محبوبه مفیدکلانتری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۲۹
– ۲۵۹ خانم نرجس خاتون مقصودی گوشکی فرزند على اصغر کد نامزد ۱۹۴۲
– ۲۶۰ آقای احسان مکارم فرزند احمد کد نامزد ۱۹۴۵
– ۲۶۱ آقای افشین ملکی حرجندی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴۶
– ۲۶۲ آقای سیدداود ملکی کوهپایه مشهور به سید داود – موسوی طباطبایى فرزند سید رضا کد نامزد ۱۹۴۷
– ۲۶۳ آقای سیدمظفر منصوری فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۱۹۴۹
– ۲۶۴ آقای علی منصوری مشهور به دکتر منصوری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۱
– ۲۶۵ آقای عبدالرسول مهاجری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۲
– ۲۶۶ آقای علی مهاجری رفسنجانی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۴
– ۲۶۷ آقای سیدرضا مهدوی فرزند سید ابوالحسن کد نامزد ۱۹۵۶
– ۲۶۸ آقای بهزاد مهرابیان فرزند احمد کد نامزد ۱۹۵۷
– ۲۶۹ آقای جواد مهردادیان فرزند ماشاله کد نامزد ۱۹۵۹
– ۲۷۰ آقای علی موحدی نیا مشهور به موحدی موحدی نیا موحد – مویدی نیا فرزند خوبیار کد نامزد ۱۹۶۱
– ۲۷۱ آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدخسرو کد نامزد ۱۹۶۲
– ۲۷۲ آقای محمدعلی مولائی مشهور به محمد فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۶۴
– ۲۷۳ آقای سیدرضا میرحسینی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۹۶۷
– ۲۷۴ آقای سیدودود میرحسینی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد ۱۹۶۸
– ۲۷۵ آقای حمید میرزائی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۷۱
– ۲۷۶ آقای محمدحسین میرزائی مشهور به حسین فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۷۲
– ۲۷۷ آقای محمود میرزائی رائینی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۷۵
– ۲۷۸ آقای علیرضا میرهادی فرزند خدابخش کد نامزد ۱۹۷۶
– ۲۷۹ آقای شهرام مینوئی فرزند جلال الدین کد نامزد ۱۹۷۸
– ۲۸۰ آقای احمدعلی نادری فرزند امان الله کد نامزد ۱۹۷۹
– ۲۸۱ خانم رفعت نادری پور فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۱
– ۲۸۲ آقای حسین ناصری فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹۸۲
– ۲۸۳ آقای هادی ناظمی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۴
– ۲۸۴ خانم مهناز نجیب زاده وامق آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۸۵
– ۲۸۵ آقای محمدرسول نخعی مشهور به رسول نخعى فرزند احمد کد نامزد ۱۹۸۶
– ۲۸۶ آقای محمدرضا نژادحیدری پور مشهور به نژاد – حیدری فرزند ماشاء الله کد نامزد ۱۹۸۹
– ۲۸۷ آقای عباس نصراله پورمظفری فرزند اسدالله کد نامزد ۱۹۹۱
– ۲۸۸ آقای جواد نگارستانی مشهور به دکتر نگارستانى-دکتر جواد نگارستانى فرزند محمود کد نامزد ۱۹۹۵
– ۲۸۹ آقای احسان نوذری مشهور به مهندس نوذری فرزند علی کد نامزد ۱۹۹۶
– ۲۹۰ آقای مرتضی نیکرو مشهور به ایمان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۹۷
– ۲۹۱ آقای مجید نیکزادی پناه فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۹۹۸
– ۲۹۲ خانم شهرزاد هادیزاده فرزند محمود کد نامزد ۲۱۱۲
– ۲۹۳ آقای هادی هاشمی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۱۵
– ۲۹۴ آقای محمد هنری فرزند احمد کد نامزد ۲۱۱۷
– ۲۹۵ آقای مسعود وهابی فرزند میرزا محمد کد نامزد ۲۱۱۸
– ۲۹۶ آقای محمدمهدی یزدانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۲۴
– ۲۹۷ آقای سیدابراهیم یزدی نژاد فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۲۶
توجه :
-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرمان در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور
از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا
شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .
محمدعلی توحیدی فرماندار شهرستان کرمان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مطالب مرتبط >